Vedtægter


BCC’s love pr. 25/4/2017.


Kapitel 1. - Klubbens tilhørsforhold og formål.


§ 1. Klubbens navn er BADMINTON CLUBBEN CARLSRO (BCC). Klubbens hjemsted er Carlsro.

Klubbens adresse er den til enhver tid værende formands.


§ 2. Klubbens formål er, at udbrede interessen for og kendskabet til badminton-idrætten ved at dygtiggøre sine medlemmer i badmintonsporten ved almindelig træning samt eventuelt deltagelse i hold- og åbne tur-neringer og endvidere at dyrke almindeligt klubliv.


Kapitel 2. - Klubbens medlemmer og sæsonen.


§ 3. Som medlem kan optages enhver person, når skriftligt ansøgning indgives til klubbens bestyrelse, og denne godkender optagelsen. Ingen, der er slettet for restancer, kan optages som medlem, før restancen er betalt eller den klub, der har foretaget eksklusionen, giver sit samtykke hertil.


§ 4. Medlemskab kan enten være aktivt eller passivt. Årskontingent for aktive og passive medlemmer fastsættes af generalforsamlingen for 1 år ad gangen.


§ 5. Klubbens sæson går fra 1. august til 31. maj.


Kapitel 3. - Klubbens myndighed og beslutningsorganer.


§ 6. Klubbens Øverste myndighed beror hos generalforsamlingen, der er beslutningsdygtig ved simpelt stemmeflertal, uden hensyn til de fremmødtes antal.


§ 7. Der afholdes årlig generalforsamling inden udgang af april måned. Indkaldelse skal ske skriftligt til medlemmerne med 14 dages varsel. Forslag der Ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen. ønskes forslag mangfoldiggjort til brug for generalforsamlingen, må eventuelle forslagsstillere selv stå herfor. Samtidig med indkaldelsen til generalforsamlingen skal der foreligge en kopi af det reviderede regnskab.


§ 8. Den ordinære generalforsamling afholdes med følgende dagsorden:


1. Valg af dirigent

2. Bestyrelsens beretning

3. Regnskabet fremlægges til godkendelse

4. Fastsættelse af årskontingent, (baneleje og medlemskab af BCC)

5. Indkomne forslag

6. Valg af bestyrelse, kritisk revisor og diverse udvalg

7. Eventuelt


§ 9. På generalforsamlingen, ordinær som ekstraordinær, har kun aktive medlemmer over 16 år stemmeret. Andre medlemmer har kun taleret.


§ 10. Klubben ledes af en bestyrelse, valgt direkte på en generalforsamling, ordinær som ekstraordinær. Bestyrelsen består af 5 medlemmer: Formand, kasserer samt 3 bestyrelsesmedlemmer. Derudover vælges 2 bestyrelsessuppleanter. Den valgte bestyrelse vælger selv sin næstformand og sekretær på førstkommende bestyrelsesmøde efter en generalforsamling. Klubben tegnes af formanden og kasserer.

Valg af formand og kasserer sker for 2 år ad gangen, dog uafhængigt af hinanden, øvrige bestyrelsesposter vælges og tiltrædes for 1 år ad gangen.

Ved et bestyrelsemedlems fravær indtræder førstesuppleanten på den fraværendes plads, lige som førstesuppleanten indtræder i bestyrelsen, såfremt et bestyrelsesmedlem trækker sig tilbage i løbet af en valgperiode. Dog skal formanden og kassereren altid vælges på en generalforsamling, ordinær som ekstraordinær. Bestyrelsen træffer altid sine beslutninger ved simpelt flertal, dog tæller formandens stemme dobbelt ved stemmelighed.


§ 11. Kassereren opkræver kontingent, baneleje og andre gebyrer. Kassereren fører regnskab og drager omsorg for håndteringen af ind-og udbetalinger, ligesom at sørge for at klubbens midler anbringes bedst muligt på klubbens bank- og/eller girokonto.

§ 12. Klubbens regnskabsår går fra 1. marts til 28./29. februar.

§ 13. Kassererens regnskab og foretningsførelse revideres af en kritisk revi

sor, valgt på generalforsamlingen, ordinær som ekstraordinær. Revisionen skal bla. inden for klubbens regnskabsår i henhold til § 12 foretage uanmeldte kasse og beholdningseftersyn, samt følge den af bestyrelsen vedtagne forretningsgang for revision. Efter hvert eftersyn afgives skriftlig rapport til klubbens formand.


Kapitel 4. - Udlån af baner, fællestræning og kontingent mv.


§ 14. Aktive medlemmer, der er optaget i henhold til § 3, spiller på de af banestyrelsen udlånte baner mod kontingent.

En bane udlånes bindende for alle kommende sæsoner regnet fra baneudlånets indgåelse (indmeldelse) og løber derefter automatisk videre indtil aftalen skriftligt opsiges (udmeldelse) til klubbens formand eller kassererer. udmeldelse kan kun ske ved udgangen af en sæson, jvf. § 5, og skal være formanden eller kassereren i hænde senest d. 31 maj. Udmeldelsen får derefter virkning fra den kommende sæson.

En banelåner har brugsret men også brugspligt af en bane. I tilfælde hvor brugspligten misligholdes, vil brugsretten inddrages, hvilket ikke medfører kontingentrefusion for sæsonen.


§ 15. Banekontingentet fastsættes af generalforsamlingen forud for een sæson ad gangen. Desuden fastsættes samtidigt et årligt gebyr for deltagelse på klubbens fællestræning. Sidstnævnte gebyr kan dog ændres i sæsonen, såfremt bestyrelsen finder anledning hertil. Banekontingent og fællestræningsgebyr skal erlægges til klubbens kassererer i overensstemmelse med de på generalforsamlingen vedtagne retningslinier. Såfremt banekontingerrt og fællestræningsgebyr ikke er erlagt til tiden, og kassereren foretager rykning af disse, skal der yderligere betales et rykkergebyr, der til enhver tid fastsættes af klubbens bestyrelse. Hvis banekontingent og/eller andet gebyr ikke betales rettidigt, kan bestyrelsen frit disponere over den tildelte bane.


Kapitel 5. - Bestyrelsens sanktionsmulighed


§ 16. Bestyrelsen kan, når banekontingentet, årskontingentet eller andet gebyr ikke betales rettidigt, eller når særlige forhold, herunder usportslig optræden, taler herfor, ekskludere et medlem. Eksklusion skal vedtages med mindst 4 stemmer ud af bestyrelsens 5 medlemmer. Ved stemmelighed i eksklusionssager tæller formandens stemme ikke dobbelt, som anført i § 10.


Kapitel 6. - Ekstraordinære bestemmelser


§ 17. Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen finder det nødvendigt eller når mindst

2/3 af klubbens aktive medlemmer fremsætter skriftligt motiveret krav herom. 3/4 af underskriverne skal give møde. Ekstraordinær generalforsamling indkaldes skriftligt med 14 dages varsel samt med oplysning om dagsorden.


§ 18, Bestemmelse om klubbens opløsning kan kun ske på en ekstraordinær generalforsamling, der er indkaldt i denne særlige anledning. For at klubben kan opløses, skal 2/3 af klubbens stemmeberettigede medlemmer stemme herfor. Såfremt der ikke er mødt tiltrækkeligt antal medlemmer, skal bestyrelsen indkalde til ny generalforsamling, hvor klubbens eventuelle opløsning da kan besluttes med 2/3 af det fremmødte antal af klubbens stemmeberettigede medlemmer.

Ved klubbens opløsning overgår mulige aktiver til FIR.


© Copyright 2015. All Rights Reserved.